Ochrana osobných údajov

Spoločnosť HANAH MARIAH s.r.o. so sídlom v Prahe, Vladislavova 1388/6, 110 00 Praha 1, IČO: 25505033, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229888 (ďalej tiež "my"), ako správca osobných údajov, vás ako používateľa webovej stránky www.parexcellence.sk (ďalej len "webová stránka") informuje o zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov popísaných nižšie.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou a postupujeme v súlade s platnými právnymi ustanoveniami v oblasti ochrany údajov.

Nižšie nájdete najmä:

Ak potrebujete akúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo ďalej diskutovať o spracovaní vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@parexcellence.sk.

1. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej lokality, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých informácií o sebe alebo svojej spoločnosti. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

Poskytnuté informácie používame na to, aby sme vás kontaktovali a poskytli vám požadované informácie.

1.2. Pri nákupe tovaru na našej webovej stránke potrebujeme vaše osobné údaje na uzavretie a plnenie zmluvy. Sú to:

Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy.

Ak u nás nakúpite, uložíme vami zadané údaje na použitie pri budúcich nákupoch.

Na našej webovej stránke si môžete vytvoriť zákaznícky účet chránený heslom, ktorý vám uľahčí objednávanie alebo prístup k histórii objednávok. V tomto prípade spracúvame aj osobné údaje, ktoré o sebe poskytnete prostredníctvom svojho účtu, vrátane histórie vašich nákupov u nás, na účely správy vášho zákazníckeho účtu, vytvorenia zoznamu obľúbených položiek pre váš ďalší nákup a na účely zasielania ponúk nášho tovaru.

Okrem toho, keď si u nás zakúpite náš tovar, môžeme použiť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie obchodných oznámení, t. j. na informovanie o tovare, ktorý by vás podľa nás mohol zaujímať. Odoberanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu v e-mailoch alebo zaslaním správy na adresu info@parexcellence.sk.

1.3. Ak nám na webovej stránke udelíte súhlas, budeme vami poskytnuté osobné údaje vrátane histórie nákupov spracúvať aj na tieto účely:

Poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a nevyžaduje sa zo zákona. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

1.4. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré sa môžu uložiť v zariadení používateľa pri návšteve webovej stránky. Na našej webovej stránke používame súbory cookie na tieto účely:

Súbory cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

Nastavenie používania súborov cookie je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Súbory cookie môžete odmietnuť pomocou webového prehliadača alebo ich obmedziť na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o tom, ako nastaviť predvoľby pre súbory cookie, nájdete na webovej stránke alebo v inej dokumentácii k internetovým prehliadačom:

Účinný nástroj na správu súborov cookie je k dispozícii aj na adrese http://www.youronlinechoices.com/sk

2. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje budeme spracúvať my ako prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje môžeme na vyššie uvedené účely preniesť našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali spracovanie.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám alebo inak sprostredkované len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas.

Pridruženým spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy na vykonávanie interných procesov a postupov.

Ak tretie strany používajú údaje v rámci svojho oprávneného záujmu, prevádzkovateľ nie je zodpovedný za toto spracovanie. Takéto spracovanie sa riadi zásadami spracovania údajov príslušných spoločností a osôb.

3. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA ICH UCHOVÁVANIA

3.1. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zašifrovanej forme. Používame šifrovací systém SSL (secure socker layer).  Naše webové stránky a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu k vašim údajom, ich zmene alebo šíreniu neoprávnenými osobami.

Od našich spracovateľov vyžadujeme, aby preukázali, že ich systémy sú v súlade s GDPR.

Prístup k vášmu zákazníckemu účtu je možný len po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste svoje prístupové údaje neposkytovali tretím stranám a vždy po dokončení zákazníckeho účtu zatvorili okno webového prehliadača, najmä ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Nenesieme zodpovednosť za zneužitie hesiel, pokiaľ sme túto situáciu priamo nespôsobili.

3.2. Čas spracovania

Spracúvame a ukladáme osobné údaje:

V ostatných prípadoch doba spracovania vyplýva z účelu spracovania alebo je určená právnymi predpismi o spracovaní osobných údajov.

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

Kedykoľvek môžete požiadať o potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo na námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či na základe spracúvania vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za ďalšie poskytnutie môžeme účtovať primerané administratívne náklady.

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Vaše osobné údaje musíme vymazať, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, spracovanie je nezákonné, namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo nám to ukladá zákon.

Kým nevyriešime všetky sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie vašich osobných údajov tak, aby sme ich mohli uchovávať a prípadne používať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na účely priameho marketingu alebo na základe oprávneného záujmu. Ak namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@parexcellence.sk.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2021.