Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PAR EXCELLENCE
prevádzkovateľ HANAH MARIAH s.r.o.

PREAMBULA

Drobná vada látky, ktorá je označená a kompenzovaná pridaním 10 cm látky alebo zľavou zodpovedajúcou odpočítaniu 10 cm látky, sa nepovažuje za reklamačnú vadu.

Pred spracovaním si prosím skontrolujte svoj tovar pri prevzatí.

Reklamácia sa v žiadnom prípade nevzťahuje na tovar, ktorý bol rozrezaný alebo inak upravený. Nezodpovedáme za chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním. Všetky potrebné informácie o zložení a údržbe nájdete v katalógu pre každú položku a v časti o údržbe materiálov.

Chybný tovar vám bezplatne vymeníme za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky. V takom prípade nás musíte kontaktovať na našom telefónnom čísle ihneď po prijatí zásielky.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za porušenie kúpnej zmluvy a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný vhodným spôsobom informovať kupujúceho o obsahu reklamačného poriadku (zverejnenie v obchode, na internetovej stránke spoločnosti).

V prípade, že kupujúci pri prevzatí textilného tovaru zistí, že tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou, alebo ak sa na textilnom tovare vyskytne vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Za porušenie kúpnej zmluvy alebo vadu textilného tovaru sa nepovažuje a reklamáciu nemožno uplatniť, ak:

2. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v priestoroch predávajúceho, ktoré sú zároveň miestom podnikania.

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu bezprostredne po zistení vady, v prípade metrového textilu pred jeho nastrihaním.

Pre podanie reklamácie môžete použiť reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu: REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Ak povaha vady materiálu neumožňuje jej zistenie pred spracovaním textilu, kupujúci je povinný prerušiť ďalšie spracovanie bezprostredne po zistení vady.

Ak kupujúci pokračuje v spracovaní textilu po zistení vady a spôsobí rozsiahlejšie poškodenie, reklamácia nebude uznaná.

Reklamácia nebude uznaná ani v prípade, ak kupujúci po zistení vady pokračuje v používaní tovaru a spôsobí rozsiahlejšie škody.

Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť reklamačného pracovníka v predajni počas celej pracovnej doby.

Kupujúci je povinný preukázať oprávnenosť svojho nároku na vybavenie reklamácie, t. j. preukázať miesto a čas nákupu a cenu zakúpeného textilného tovaru. Kupujúci predloží dôkaz o vyššie uvedených skutočnostiach prostredníctvom dokladu o kúpe alebo iným hodnoverným spôsobom.

Kupujúci je zodpovedný za to, že reklamovaný textilný tovar bude odovzdaný na vybavenie reklamácie v stave, ktorý zodpovedá všeobecným hygienickým zásadám. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť vybaviť reklamáciu. Treba však dbať na to, aby sa údržbou (napr. praním) znečisteného textilného tovaru nezmenila povaha reklamovanej vady.

3. ZÁRUČNÁ DOBA

Reklamačná lehota (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Právo na reklamáciu zaniká, ak sa neuplatní v záručnej lehote.

Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie do času, keď je kupujúci povinný prevziať tovar po dokončení opravy.

Ak sa textilný tovar vymení, záručná doba začína plynúť znova od okamihu prevzatia tovaru.

Záručná doba sa nesmie zamieňať so životnosťou textilného tovaru, t. j. časom, ktorý môže vydržať pri správnom používaní a údržbe vzhľadom na jeho vlastnosti, účel a intenzitu používania.

4. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie čas a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vady a spôsob a lehotu vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho, aby oprávnenosť reklamácie posúdila tretia osoba.

Kupujúci nesmie odovzdať tovar na opravu tretej osobe bez súhlasu predávajúceho. V takom prípade kupujúci stráca nárok na bezplatnú opravu. 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v deň uvedený na potvrdení reklamácie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do šiestich mesiacov od uvedeného dátumu a ak bol počas tejto lehoty aspoň raz vyzvaný na vyzdvihnutie tovaru, predávajúci má právo s tovarom nakladať.

5. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že textilný tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou podľa požiadavky kupujúceho.

Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci vedel o porušení kúpnej zmluvy alebo porušenie kúpnej zmluvy spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor, ktorý existoval už v čase prevzatia tovaru, pokiaľ tomu neodporuje povaha textilného tovaru alebo sa nepreukáže opak.

6. ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Vady, ktorých odstránenie nemá vplyv na vzhľad, funkciu a kvalitu textilného tovaru a oprava sa dá riadne vykonať v stanovenej lehote, sú odstrániteľné vady. Je na predávajúcom, aby posúdil povahu závady.

V takom prípade je predávajúci povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť vadu a tovar opraviť. 

Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru, len ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané.

Ak uvedený spôsob nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak sa tá istá odstrániteľná vada objaví na textilnom tovare po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách alebo ak sa na textilnom tovare súčasne objavia najmenej tri odstrániteľné vady, kupujúci má rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

7. NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu používaniu textilného tovaru, sú neodstrániteľné vady.

V takom prípade má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo, ak to nie je možné, odstúpiť od zmluvy (kupujúci vráti chybný tovar a dostane späť kúpnu cenu).

V prípade iných neodstrániteľných vád tovaru, ktoré nebránia jeho používaniu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny textilného tovaru.

8. TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

Tovar, ktorý má chyby, ktoré nebránia používaniu výrobku na určený účel, sa musí predávať len za nižšie ceny. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho, že výrobok má vadu, a uviesť, o akú vadu ide. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktorý bola dohodnutá nižšia cena.

Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu skrytú vadu, ktorá bráni jeho funkčnému použitiu na určený účel, má kupujúci právo reklamovať výrobok v súlade s článkami 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohto reklamačného poriadku.

Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni jeho použitiu na účel, na ktorý je určený, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. V prípade metrového textilu má kupujúci právo na bezplatné pridanie 10 cm látky za každú vadu alebo na zníženie ceny požadovaného metrového textilu o sumu rovnajúcu sa cene 10 cm tovaru.

9. RIEŠENIE SPOROV

Ak predávajúci zamietne reklamáciu ako neoprávnenú alebo ak sa počas reklamačného konania vyskytne iný spor, kupujúci je oprávnený obrátiť sa na odborníka na textil a požiadať o stanovisko k oprávnenosti reklamácie.

V prípade, že predávajúci neakceptuje vyššie uvedený znalecký posudok alebo predloží predávajúcemu iný posudok, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

Tento reklamačný poriadok je účinný od: 1. januára 2021